Förskolans uppdrag | Kunskapskryssaren

Förskolans uppdrag

Pedagogiskt arbete

Förskolornas arbete styrs utifrån skollagen och förskolans läroplan (Lpfö98/2016)

Förskolorna upprättar varje år verksamhetsplaner med fokus och -temaområden och en verksamhetsberättelse där målen utvärderas.

Samtliga förskolor och pedagoger arbetar med ”Pedagogisk dokumentation” för att bättre synliggöra den praktiska pedagogiken samt för att utveckla det pedagogiska arbetet med barnen.

Vi arbetar med Sociometri som är ett riktat program för att kartlägga och arbeta för barnens utveckling, trygghet och att de ska känna grupptillhörighet.135

Barngrupperna är indelade i olika lärgrupper och åldersgrupper under delar av dagen och även delar av veckan. Pedagogerna planerar, genomför och följer systematiskt upp arbetet. Samtliga förskolor har en gemensam planerings och uppföljningsmall.

Den Pedagogiska ledaren kartlägger varje avdelning utifrån de tre Reggio Emiliaperspektiven Miljön, Barnen och Pedagogen i syfte att fokusera på sitt pedagogiska uppdrag i likhet med de grundtankar som finns i Reggio Emiliafilosofin.

Organisation är också pedagogik

Samtliga förskolor har arbetsplatsträffar och arbetslagsmöten en gång per månad förlagd till sen eftermiddag/kväll som ingår i den totala arbetstiden.

IMG_1887Den operativa ledningsgruppen har regelbundna veckomöten samt avstämningsmöten var fjärde vecka. Där belyses förskolans verksamhet ur pedagogisk, organisatorisk, lokalmässig samt ekonomisk synvinkel för att på bästa sätt kvalitetssäkra verksamheten.

Planerings– och studiedagar

Under året genomförs planerings- och studiedagar för medarbetare i förskolorna vid två skilda tillfällen två dagar under vårtermin samt två under hösttermin. Där följs verksamheten upp och grovplaneras samt finplanerats likaså likabehandlingsplan arbetats fram. Syftet är att stämma av nya samt redan inskrivna barn och verksamhet med mål att ta fram en verksamhetsplan för förskolan samt avdelningarna.

Pedagogträffar

Samtliga avdelningsansvariga har Pedagogträff en gång per månad med Förskolechef  och Reggio Emiliapedagog där vi behandlat nedanstående ämnen

 • Barnsäkerhet
 • Inskolningspolicy
 • Genomgång av utemiljö
 • Pedagogisk dokumentation
 • TRAS – material, utvecklingssamtal och 5-min. observation
 • Etik och moral
 • Bildsekvenser från verksamheten som beskriver lärprocessen
 • FN – barnkonventioner
 • Planeringsdagar – innehåll
 • Likabehandlingsplaner – verksamhetsplaner – kvalitetsarbete.
 • Inventering av medarbetares kunskap och kompetens.

Avdelningarna har möjlighet att påkalla stöd när det gäller arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Där görs det bland annat 5-minuters observationer och det ges stöd till medarbetaren/pedagogen. Detta genomförs löpande efter det behov som kartlagts.

Här kan du kontakta oss om du har synpunkter på denna sida.[contact-form to=’lars@kkryss.se’ subject=’Förslag på ändringar av sidan Förskolans uppdrag’][contact-field label=’Vad kan vi ändra på för att sidan skall bli bättre?’ type=’text’/][/contact-form]

 

MBL
Powerd by OS